اعضای هیات تحریریه راهنمای نگارش مقاله

دوره 5 ، شماره 9 - (پاییز و زمستان1396) صفحات : 13 - 29
دانشجوی دکتری تقسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قم
دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم قران وحدیث دانشگاه پیام نور قم

از جمله مباحث مهمِ زبان‌شناسی در زمینه معناشناسی، بحث «چندمعنایی» است؛ به این معنا که یک لفظ در جملات گوناگون معانی متعددی دارد که در زمینه تفسیر و معنای دقیق آیات قرآن و مباحث علوم قرآنی بسیار حایز اهمیت بوده و مفسران و علمای قرآنی به آن اهتمام داشته و دارند. نوشتار حاضر پس از بیان تعریف چندمعنایی به شیوه تحلیلی با تلفیق عقل و نقل ادله مخالفان را مورد تحلیل قرار داده و با استناد به آیات قرآن و روایات، نظریه موافقان را تایید کرده و دریافته است که آیات قرآن کریم، روایات معصومان(ع)، دلایل ادبی، تمایز کلام الاهی و بشری، نظریه منطقه فعال کلمات، زبان ترکیبی و جاودانگی قرآن از جمله دلایل اثبات چندمعنایی در قرآن کریم است.

واژه های کلیدی : قرآن، چندمعنایی، موافقان، مخالفان.

متن کامل مقاله [ pdf 157 KB ]
موضوع مقاله :
دریافت: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸


موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
دکتر سید علی هاشمی
دکتر علی اصغر زکوی
دکتر محمدعلی دیانی
2383-1081


مقالات انتشار داده شده